پژوهشگران می توانند جهت ارسال طرح های تحقیقاتی به شورای پژوهشی پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، از طریق مراجعه به سامانه پژوهشیار  دانشگاه اقدام کنند.

علاقه مندان به همکاری تحقیقاتی با پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، همچنین لازم است قبل از ارسال طرح تحقیقاتی "دستورالعمل دسترسی به اطلاعات و قوانین نویسندگی و انتشار» ،  «توافق نامه انتقال اطلاعات»  ، «توافق نامه انتقال نمونه زیستی» و دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه- کمیته های اخلاق در پژوهش در پژوهشکده بیماری های گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی تهران" را مطالعه کنند:


دستورالعمل دسترسی به اطلاعات و قوانین نویسندگی و انتشار

https://www.ddri.ir/upload/media/image/pdf

 دستورالعمل توافق نامه انتقال اطلاعات

https://www.ddri.ir/upload/media/image

دستورالعمل توافق نامه انتقال نمونه زیستی

https://www.ddri.ir/upload/media/image

دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه / کمیته های اخلاق در پژوهش

https://www.ddri.ir/upload/media/image

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی